Köszöntő

Kedves Látogató!

Örömünkre szolgál, hogy óvodánk honlapján köszönthetjük Önöket.

A Miskolci Százszorszép Óvoda 2021 augusztus 1. napjával már a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Százszorszép Tagóvodája néven szerepel Miskolc Város Önkormányzat Óvodáinak listájában.

Az MIÓVI Százszorszép Tagóvodája egy egységes pedagógiai program mentén neveli az óvodás korosztályt, de a Pedagógiai Programban megjelenik a sajátos arculatunk is. Sokat teszünk azért, hogy Önök napközben nyugodtan végezhessék munkájukat, miközben gyermekeiket biztonságos helyen tudhatják.

Óvodánk 1971-től fogadja nap-mint nap az óvodás gyermekeket. 6 csoportban összesen 150 gyermek elhelyezésére van lehetőség. Pedagógusaink munkáját áthatja a szereteten alapuló nevelés, a játékosság, mindez fokozza a gyermekek érdeklődését, megismerési vágyát, a felfedezés örömét. Óvodapedagógusaink módszertani szabadságát meghagyva, optimális feltételek megteremtésével segítik a gyermeki személyiség kibontakozását.

Sajátos arculatunk értékei, amelyek meghatározzák pedagógiai munkánkat:

  • a gyermeket, mint fejlődő személyiséget, szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg,
  • a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, hátránycsökkentő szerepet töltenek be,
  • az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a színvonalas nevelésben.

Célunk olyan személyiség nevelése, aki nyitott a körülötte lévő világra, bízik a felnőttekben, elfogadja és tolerálja a másságot, nem ad teret az előítéletnek. Szeretnénk óvodásainkat optimista életszemléletű, alkalmazkodásra és megújulásra képes, boldog gyermekként látni.

Előtérbe helyezzük a mással nem helyettesíthető szabad játékot, ami átfogó módon fejleszti a gyermeki személyiséget. Szemléletmódunkat a gyermekközpontúság jellemzi. Önállóan gondolkodó, kreatív, kiegyensúlyozott gyermekeket nevelünk egyéniségüket szem előtt tartva.

Nevelésünk biztosítja a gyermekek számára az iskolába lépéshez szükséges készségek, képességek megszerzését, ugyanakkor megőrizzük az óvodapedagógia módszertanának alapértékeit. A gyermekek tudásvágyára, kíváncsiságára építve igyekszünk biztosítani a fejlődéshez szükséges feltételeket.

Óvodánk óvodapedagógusai törekednek újabbnál újabb, innovatív módszerek alkalmazására a mindennapok tevékenységei alkalmával.

A különböző tevékenységekhez szükséges felszerelések, fejlesztő eszközök, tornaszerek, szakkönyvek rendelkezésünkre állnak, eszköztárunk folyamatosan bővül. Kiemelt figyelmet fordítunk a mozgásfejlesztő eszközökre, így Mozgáskotta rendszerrel és többfunkciós mászókészlettel is rendelkezünk., udvarunkon pedig egy műfüves pálya várja a mozogni vágyó gyermekeket.

A kooperatív tanulás lehetőségével az együttműködésre építve fejlesztjük a gyermekek képességeit.

Gyermeki személyiség fejlesztését differenciáltan, életkori sajátosságoknak megfelelően, egyéni képességek figyelembevételével játékos tevékenységeken keresztül törekszünk kibontakoztatni. A játék elsődlegességét hangsúlyozzuk. A tevékenységeinkben kiemelt fontosságot kapnak a művészeti értékek, a kreativitás erősítése. A gyermeki képességek, kibontakoztatása mellett a néphagyományőrző szemléletmóddal, az „Így tedd rá!” népi játék, néptáncmódszertani programmal hangsúlyt fektetünk hagyományaink ápolására, kulturális értékeink átörökítésére. Egyéni fejlesztés lehetőségét biztosítjuk óvodán belül logopédussal, utazó fejlesztő- és gyógypedagógussal.

A gyermekek mindenkori érdekeit szem előtt tartva, hagyományaikat megőrizve követjük az Alapprogramban foglaltakat. Óvodai ünnepeink, jeles napjaink színesítik óvodánk életét. Lehetőséget nyújtanak a családokkal való találkozásra, beszélgetésekre. Hagyományként szerveződik minden nevelési évben a szülők kikapcsolódását és közösségi formálódását segítő alapítványi est, gulyás parti és családi nap és ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozások szülőkkel együtt.

Megemlékezéseink, ünnepeink, hagyományaink megtartására nagy figyelmet fordítunk, így a környezetvédelmi és jeles napokra, – Zene Világnapja, Állatok Világnapja, Márton napi ludasságok, lámpás felvonulás, Adventi gyertya gyújtás, Mikulás ünnep, Karácsonyi ünnep, Farsang, Ovi hívogató, Nemzeti ünnepünk, Boldogság világnapja, Víz világnapja, Húsvét, Föld napja/Nagyszülők napja, Anyák napja, Apák Napja, Madarak és fák napja, Gyermek heti programok, Évzáró – rendezvények megünneplésére.

Törekszünk a tehetségígéretű gyermekek fejlesztésére, a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátására.

Helyi sajátosságainkhoz alkalmazkodva igyekszünk minél színesebbé tenni óvodánk profilját.

A néphagyományőrző csoportban a hagyományok éltetése beépül az óvodai nevelés teljes folyamatába és érzelmekre hatóan színesíti a gyermeki tevékenységeket.

A ma gyermekének életében is ugyanolyan helyet és szerepet tölt be a játék, mint az évszázadokkal ezelőtt élt gyermekek mindennapjaiban. A játék örök és ezt támogatja, segíti az Így tedd rá! program is a népi játékok „vissza tanításával”.

Művészeti tevékenységeken, „Ügyes kezek” mikro csoportos fejlesztő tevékenységen keresztül a kreativitás, alkotó szemléletmód és cselekvés formálása elsődleges feladatunk.

Kreatív drámagyakorlatokon keresztül helyzetgyakorlatokkal tarkított drámapedagógiai fejlesztő elemeket és eszközöket alkalmazva fejlődik kommunikációs készségük, memóriájuk, szociális készségük, önbizalmuk.

Aktív résztvevői vagyunk a Magyar Labdarúgó Szövetség OTP Bank Bozsik Intézményi programnak, Úszó Nemzet Programnak.

A gyermekek többféle program lehetőséggel járulunk hozzá személyiségük optimális fejlődéséhez, szabad idejük hasznos eltöltéséhez: közös kirándulások, séták, gyermekhét programján belül megvalósított gulyás parti, bábszínház, óvónői dramatizálás, néptánc, múzeumlátogatás, valamint fakultatív választható tevékenységeink: az angol nyelv játékos elsajátítása, modern tánc, judo, mesejóga, kutya terápiás foglalkozás, hittan.

2019-ben épületünk energetikai felújításon esett át, amely hozzájárult a csoportok, a gyermekek, az óvodában dolgozók komfortérzetének javításához. Az óvoda alapítványának támogatásával folyamatosan bővítettük, szépítettük udvarunkat, vásároltunk új udvari játékeszközöket.

Büszkék vagyunk óvodánkra. Sokat teszünk azért, hogy az ide járó gyermekek azt mondhassák, hogy

„Jó itt óvodás gyermeknek lenni!”

Honlapunkon keresztül megismerhetik csoportjainkat, informálódhatnak az óvodáinkban zajló eseményekről, programjainkról. Betekinthetnek legfontosabb dokumentumainkba. Hírfolyamon keresztül tájékozódhatnak az aktuális információkról.

A nevelőtestület nevében is kellemes időtöltést kívánok!

Ádám Anikó Ágnes tagóvoda igazgató